Comparteix:

Edicions anteriors

Use the Chrome browser to translate:

At the top right of the navigation bar, click the three points and select the "Settings" option. On the left side of the menu, select "Languages". Under "Google Translate," turn on the "Use Google Translate" option and choose the language.

Utiliza el navegador Chrome para traducir:

Arrriba a la derecha de la barra de navegación, selecciona la opción "Configuración". En la izquierda del menú, selecciona "Idiomas". Escoge "Traductor de Google", activa la opción "Usar el traductor de Google" y escoge el idioma.


Històric de Fòrums d'Empresa EEBE

Vols consultar les empreses que hi van participar en edicions anteriors? O saber quants estudiants hi van participar? Aquest és el teu apartat!